turan dursundan zerdüştlük saçmalığı

TURAN DURSUNDAN ZERDÜSTLUK SACMALIĞI:

 

Bilindigi gibi turan dursun islamiyetin  Zerdüştlükten alındığını iddia ediyor.iste iddiası:

 

Bu kitap çok önemli. Çünkü, Yahudiliğin de, Hıristiyanlığın da, İslam'ın da "amentü"sünün, yani temel inanç kurallarının ve kimi "Şeriat" kurallarının bu kitaptan alınma olduğu, açık seçik görülmekte: "Tanrı ordular'nı oluşturan "melekler", bu kitapta. Kral Şeytan İblis'in ordular'nı oluşturan "cinler" ve benzerleri bu kitapta. Ölümden sonraki yaşam, "cennet" ve "cehennem" inancı bu kitapta. Dinsel "pislik"ler, "pislenmeler nelerdir ve dinsel "temizlenme"ler nasıl olur; bu kitapta.374

 

Peki nedir bu zerdüstluk yani Mecusilik gelin birlikte inceleyelim.Dilciler “Mecus” kelimesinin kökü meselesinde ayrı fikirler öne sürmüşlerdir.Kelimenin kökü eski Farscadır.Daha sonra bir cok dillere ve bu arada Arapcaya geçmistir. (Akkad,Abu al-Anbiya,s.113) Mecus kelimesi Kur’an da sadece bir yerde geçmektedir.Kur’an,bu kelimenin bir dinin adı olduğuna işaret etmiş.

(hac,1,zemahseri,kessaf,cIII ,s.117) dinlerinin ne oldğunu acıklamamıstır.

 

İran’da müteaddit dinler doğmus olmakla beraber,en eski ibadetin ateşe tapmak olduğu anlaşılmaktadır.Ateşi,güneş ile ay gibi en parlak yıldızların mümessili kabul ederek ona tapmışlardır.Zamanla eski dinlerinin kaynaşmasından tanrıların ustunde iki tanrı kabul edilmisti. (hana al-Fahuri ve Halil al’cer,Tarih al-felsefe al-arabiyye,c.I ,s.23,Beyrut,1957.Muhammed gallab,el-felsefe aş-şarkiyye,s.182,184,Mısır,1538 ) bunlardan biri olan Mazda diğer tanrılar arasında temayüz etmis,hikmet ve akıl sahibi bir tanrı olmustur.Bunun yanında kuvveti temsil eden Ahura da aynı şekilde temayüz etmistir.bu ikisi birleşerek kudretli,akıllı ve hikmet sahibi tek tanrı Ahura Mazda’yı meydana getirdi.Pek eski Midya’lı bir kabile olan Mecusiler de ateşe tapmakta iken sonraları bu tanrıyı kabul ettiler.(H.Fahuri,Tarih al-Felsefe,c,I S.123. Masson oursel,al-felsefe fi aş-şark,Muhammed Yusuf musa terc.,s.94,Mısır,1945,Encyc.religion,Vol.VIII, p.243 ) Fakat onun karşısına kainattaki kötü şeyleri yaratan tanrı olan Ahriman’ı koydular.Cunku Ahura Mazda hikmet ve akıl sahibi olduğundan o ancak dinin kaynağı olabilirdi.Böylece ilk zamanlardan beri iki tanrıcılık fikri ortaya cıktı. (Ahmed Rıfat,Lugat Tarihiyye ve Cografiyye,c.I , s.319,İst.,1300 )

 

Ahura mazda’nın peygamberi olarak ileri sürülen Zerdüşt’ün (a) de bu ikilik fikrinden kurtulmadığı görülmektedir.Fakat sonunda Ahura Mazda’nın Ahriman’ı mağlup edeceğini kabul etmekte ve Ahura Mazda’ya o şekilde sıfatlar vermektedir ki,böylece onun bütün kainatın tanrısı ve yaratıcısı olduğunu ortaya koyarak tanrılık mefhumunu mahalli ve kabile tanrısı anlayısından çıkartmakta ve ona cihanşümul bir anlam vererek bütün kainatın tanrısı yapmaktadır (b)

 

a-) Zerdüstün M.ö. IV.asırdan önce tevhid dinini İranda yaratmağa calısan bir kimse olduğu  iddia edilmektedir.Dini Allah’ a tapmak, şeytanı inkar etmek,iyiliği buyurmak,kötülükten sakındırmak,fenalıklardan kaçındırmaktır.Aydınlık ile karanlık ,zıt iki asıldır.Yezdan ve Ahriman da böyledir.Onlar kainatın varlığının dayandığı iki prensiptir.Allah aydınlığı ve karanlığı yarattı.onları yaratan tektir.Ortağı,benzeri,zıttı yoktur.Zerdüst,din tarihinde o zamana kadar hakim olan tasavvurlara son derece önemli bir unsur katmıstır.Bu,dünyanın muayyen bir bir nihayeti olması ,bir nevi kıyametin kopmasıdır.Ezelden beri dünyaya hükmetmek icin gece gündüz savasan iyi prensip Ahura Mazda ile kötü prensip Ahriman arasındaki gerginlik dünyanın sonuna kadar devam edecektir.Dünyanın sonu Ahura Mazda’nın saltanat kuracağı gün olacaktır.zerdüşt bu tanrının mübelliğidir.bu hususta ( bkz. Muhammed Gallab,al-felsefe aş-Şarkiyye,s.193,Şehristani,al-Milel,c.II ,s.68-69.Ahmed b.ebi Yakup b.cafer al-Anbari,Tarih al-yakabi,c.I ,s.143,Necef ,1358.Ahmed Rıfat,lugat,Tarihiyye ve cografiyye,c.I,s.319.Masson,al-felsefe fi aş-sark,s.96. Ord.Prof.hilmi ziya ülken,İslam düşüncesine Giriş,c.I,s.7,9,A.schimel ,Dinler Tarihi,s.66,67,196,Ankara,1956 )

 

b-) Muhammed Gallab,al-felsefe aş-Şarkiyye,s.188,190,191,Hana al-fahuri,Tarih al-felsefe al-Arabiyye,c.I,s.24.Masson,al-felsefi fi aş-sark,s.96 )

 

 

Manilik dini  de aynı şekilde kainatın iyi ve kotü diye iki prensibe  dayandığı kabul etmisti.Kainattaki iyilikler Ahura Mazda’dan kötülükler de onunla savasan ezeli bir kaynak Ahriman’dan neşet etmektedir.İyilik ve kötülük prensipleri ezeli ve edebi olmakta ve her sedye birbirlerine eşittirler.İran dusuncesıne hakim olan kainattaki iyi ve kötü,aydınlık ve karanlık gibi ,bu ikilik fikri dinlerine de tesir etmis ve gördüğümüz İran dinlerinde tevhide doğru bazı çabaların neticesiz kalmasına sebep olmus,sonuc olarak dinleri bu ikilik prensibinden kurtulamamıstır.Buna gore Mecusiligi kainattaki ikilik kabul eden eski İran dinlerinin umumi bir adı olarak kabul etmek gerekir.

 

Hicazlıların tüccar olması ve komsulukları onları İranlılarla temas etmesini ve ticaret eşyası olarak kölelerin alınıp,satılması esnasında birbirlerinin dinlerinden haberdar olmalarını gerçeklestirdi.Hicazlılar Irak’a gidip gelmekle Mecusilerin tesirinde kalmışlardı.Hicazlıların ileri gelenlerinden bazılarının Mecusi oldugu nakl edilmistir.Arap yarımadasında Mecusilerin en cok bulundukları yerler Yemen,Bahreyn ve Umman’dır.

 

Kureys icinde aydınlık ve karanlığa tapanların  bulundugunu,onu Hire’den aldıklarını,bu inanç sahiplerine “ seneviye” dendigini ve kureys’ten olanlarına Zındık adı verildigini goruyoruz

 

(kureys Mecusileri sunlardır: Ebu sufyan b.harb,ubey b.halef,Nadr b.haris.Haccac sehmi’nin iki oğlu Munebbih ile nebih ,As b.vail,Velid b.mugire.Mecusluk Temim kabilesine de gecmisti)

 

 

Müslümanlar ,Mecusileri kitap ehli saymadıklarından onlardan cizye almıyorlardı.Hz.Ömr,abdurrahman b.avf’ ın Hz.peygamber’in Hicr Mecusilerinden cizye aldığını rivayet etmesine kadar ,onlarda cizye almamıstır.

 

 

Kaynak: Kur’an ın red ettiği dinler HUSEYİN ATAY ,atay ve atay yayınları.

 

Simdi bu bilgilere gore dursun a cevap verelim.islam dininde kac tanrı var.CEVAP: 1 peki Mecusilikte kac tanrı var.CEVAP: ahura Mazda ve ahrıman (yani iki )

 

 

 

"Yersel" olanlarsa Zerdüşt'ün yönetimindedirler. "Güneş"e, "Ay"a, "yıldız'lara, "hava"ya, "ateş"e ve "su"ya ilişkin işlerle ilgilenirler. Aslında "Güneş", Kral Tanrı Ahura Mazda"yı simgeler. Ötekiler, bundan sonra gelirler.379

 

 

Dursun bunları diyor.ama İslam dininde bunların olmadıgını sezemıyor.ahura mazdayla ahriman ın hep carpısacagını soyluyoruz.ama dursun İslam dininde tek tanrı ınancında.Allah ın yer ve goklerı tek basına yarattıgını gormuyor.

 

Zerdüst bir peygamber felan degildir.kendi kendini peygamber yapmıs ıkı tanrıcılık kısılıgıne sahip biridir.mecusilikte soyledıgımız gibi tevhid inancı soz konusu olsa bile bu tevhid inancı bu tanrıların yaptıklarından dolayı bızım tevhidimizle yakından uzaktan iliksisi olmayan bir konsept durumuna gelmistir.bu yuzden Mecusilikte onemli olan tanrıların ne yaptıklarıdır.gok tanrısı yer tanrısı .hatta sabilikteki gibi bir yaratıcıya inanılması ancak  ona ulasamayacagını hisseden ınsanların yıldızları tanrılastırması gibi olaylar goz onune carpmaktadır.

 

 

 

 

Müslümanlar ,Mecusileri kitap ehli saymadıklarından onlardan cizye almıyorlardı

 

(bu cumle de mecusiligin kıtap ehli olmadıgı gozler onune serılmektedir.kureys Mecusilerin icinde ebu sufyanda peygamberın can dusmanlarından bırısı oldugu kesin degil midir.bunlar cahiliye devrinde Mecusluk yaptıklarına gore.kendı tanrılarını (undan yaptıkları) alcıklarından dolayı yememıslermıdır.

 

"Melekler" içinde, görevleri yalnızca "koruyuculuk" olanlar ("hafaza") da vardır. Çeşitli "işlev"ler üstlenmiş, "grup grup" melekler.380

 

Nitelikleri, görevleri ne olursa olsun, tüm "melek"ler, Kral tanrı'nın "ordular"ında "savaşçı" olarak bulunurlar ve Kral Şeytan Ehrimen'in "ordular"ıyla "savaşırlar".

 

 

Dursun bunları soyluyor.islamiyette boyle bir seyın oldugunu mu sanıyor.onlar hem o zamanda oyle zannedıyorlardı.kesın bir olayı gozle goren varmıydı acaba dıye sormak lazım dursuna.

 

Daha sonraki bölümler "soru"lu, "yanıt"lı. Zerdüşt sorar; Hürmüz, yani Ahura Mazda karşılık verir.

 

İkinci bölümde, "iyilik"çi ve "adalet"çi bir mitolojik hükümdar olan Yima Khshaetra 389 dönemindeki "gelişme"ler anlatılmakta. Şöyle başlanmakta:

 

Zerdüşt, Hürmüz'e sordu:

 

"Hürmüz! Ey çok yararlı ruh! Ey tüm gövdeler dünyasını yaratan. Ey kutsal! Ben Zerdüşt'ten önce, sen Hürmüz'ün konuştuğu ilk insan kimdir? Kimdir o ki, sen ona Hürmüz dinini, Zerdüşt dinini öğrettin."

 

 

Ahura Mazda kim belli degil.bir put.ve putla konusan bir insan.islamiyette put ne demek bir pislik.butun putları kabeden kaldıran kim? Hz.muhammed.

 

Muhammed de, "ilk vahiy" sırasında, "vahiy meleği"ne buna benzer karşılık verdiğini bildirir. "Hadis"te, kendisine "oku!" dendiği ve kendisinin "okur değilim, okuyamam!" biçiminde karşılık verdiği anlatılır.391 Bu anımsandığında Muhammed'in "ilk vahiy" numarasının kaynaklarından biri beliriyor.

 

 

Hz. Peygamber bir putla konusmadı vahiy meleginle konustu.kendi kendine kitap yazmadı .kitap Allah tarafından gonderıldi.

 

 

"Ahura Mazda": Anlamında "gök" anlamını bulanlar var.406 Clement Muart ise, "Ahura Mazda"mn, "Güneş Tanrısı "nın ta kendisi olduğunu yazar.407

 

Kendiside soyluyor ki bir gunes tanrısı.islamiyette ise gunesi yaratan bir tek alemlerin Rabbidir.

 

 

"Saoka": Hürmüz'ün öğüdüyle, Zerdüşt, "Saoka"ya da sığınır. "Saoka"' "Güneş Tanrısı" Mithra'nın bir elçisi olarak ve "iyilikler için "gökten inen" bir iyicil melektir (iyicil cin).421

 

 

Dursun peygamberi hic tanımamıs.en kotu anında bile bir melege mi sıgınmıs bir sormak lazım.yoksa Allah a mı ?

 

 

Ve safsata surup gidiyor.mecusilik bir ilahi din felan degildir.uydurulmus bir tanrıcılık dinidir.ve putsal bir kavramdır.bir insanın bir puta tapması ve sadece onu evrenın yarattıgını ıddıa etmesi.cahilliye devrınde de mevcuttu.bu yuzden dursun.su soylemis bu soylemislerle ugrascagına kuranı otursunda adam akıllı okusaydı yada İslamiyet ilmini en azından bir peygamber yasamını ogrenseydi.bunları aklına bile getirmezdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !